1. Загальні положення
  • Спеціалізована група реабілітації з дошкільною інклюзивною педагогічною корекцією для дітей з інвалідністю або ризиком виникнення інвалідності денного перебування (далі – реабілітаційна група денного перебування) створюється з метою:

  – здійснення комплексу заходів, спрямованих на ефективне проведення медико-соціальної реабілітації в умовах тимчасового денного перебування в установі дітей з інвалідністю або ризиком виникнення інвалідності віком від двох років  до семи років;

   – ефективного і раціонального використання майнового, лікувального, оздоровчого, професійного потенціалу установи;

  – для удосконалення системи надання соціальних послуг (індивідуальних  психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних та інформаційних) в межах реалізації «Національної стратегії реформування системи інституційного догляду
   та виховання дітей на 2017-2026 роки» (розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 526-р).

  1.2. У своїй діяльності щодо організації групи установа керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації, Статутом установи.

  • Проведення медико-соціальної реабілітації дітей у групі, передбачає здійснення:

  – медичної практики (надання медичної допомоги);   

  – надання невідкладної медичної допомоги у разі потреби;

  – корекції та реабілітації;

  – впровадження послуги раннього втручання;

  – здійснення педагогічно-виховних заходів;

  – створення умов для розвитку (в тому числі раціональне харчування), виховання та навчання дітей відповідно віку.

  1.5.  Показання  для проходження курсу реабілітації в групах  медико-соціальної реабілітації денного перебування:

  – органічні ураження нервової системи (ДЦП та інші паралітичні синдроми, гідроцефалії, окрім некомпенсованих форм, наслідки церебро-васкулярних хвороб, хромосомні хвороби);

  – розлади психіки та поведінки (специфічні розлади розвитку мови, розлади психологічного розвитку, розумова відсталість, крім важкої та глибокої ступені тяжкості,  гіперкінетичні розлади поведінки, уключаючи дисоціальну або агресивну поведінку, розлади аутистичного спектру, окрім некомпенсованих та важких форм);

  – порушення харчування у дітей з білково-енергетичною недостатністю;

  – ризик виникнення інвалідності у дітей раннього віку.

  1.6.  Установа веде облік дітей, які перебувають у групі, в журналі обліку приймання дітей у будинок дитини (Ф-121/0), затвердженим наказом МОЗ України від 05.08.1999р. №197 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в закладах охорони здоров’я». Медична та інша  документація, що використовується під час функціонування групи, зберігається закладом протягом строків, визначених Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції від 12.04.2012р. №578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів».

  1.7. В установі може створюватися одна або кілька груп, враховуючи можливості установи, кількість осіб, які потребують здійснення реабілітаційних заходів.

   

  1. Умови прийому та визначення строків проходження курсу реабілітації

  у групах денного перебування.

  • Рішення про доцільність проходження дитиною медико-соціальної реабілітації у реабілітаційній групі денного перебування затверджується головним лікарем установи на підставі висновку внутрішньої психолого-медико-педагогічної консультації будинку дитини «Сонечко» (далі ВПМПК). На протязі 1 місяця після проведення первинного ВПМПК батьки повинні надати з відповідним терміном медичні довідки (Додаток №1 до «Порядку та правил перебування»). В разі хвороби дитини, термін до зарахування продовжується.
  • Зарахування дитини у реабілітаційні групи денного перебування здійснюється на підставі заповненої батьками заяви на тимчасове влаштування до групи реабілітації з дошкільною інклюзивною педагогічною корекцією для дітей з інвалідністю або ризиком виникнення інвалідності денного перебування (додаток №2) до «Порядку та правил перебування») та направленням Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА. Разом з заявою батьки заповнюють додатки до історії розвитку та згоду на фото та відео зйомку (додаток №3) до «Порядку та правил перебування» (форма №1 та форма№2)).
  • Прийом дітей у реабілітаційну групу денного перебування здійснюється у разі відсутності в них станів та захворювань, які потребують стаціонарного обстеження та лікування.
  • Документи для влаштування дітей до реабілітаційної групи денного перебування оформлюються за місцем їх постійного проживання батьками або особами, які їх замінюють .
  • Документи з влаштування дітей до реабілітаційної групи денного перебування зберігаються в особистій реабілітаційній справі дитини.

  2.6.     Строк перебування дітей у групі денного перебування визначається виходячи із запланованого комплексу реабілітаційних заходів і встановлюється тривалістю не менше ніж 2 місяці з моменту зарахування дитини до установи та не більше 6 місяців на рік за висновком ВПМПК.

  2.7.  Подовження максимального терміну перебування визначається згідно висновку чергового ВПМПК в індивідуальному порядку.

  2.8.  В окремих випадках строк перебування може бути скорочений на підставі висновку ВПМПК установи за станом здоров’я дитини, або у випадку форс-мажорних обставин. Адміністрація  зобов’язана в даному випадку попередити батьків про наступні зміни за 2 тижні.

  2.9. На  кожну  дитину,  прийняту   до  групи,   оформляється  історія  розвитку  дитини 

   (Ф-112-0) та реабілітаційна карта. Всі дані про дітей реєструються у журналі обліку приймання дітей у будинок дитини (Ф-121-0).

  2.10. У випадку гострого захворювання або виникнення невідкладного стану  адміністрація  установи   зобов’язана повідомити батьків або осіб, що їх замінюють.

   

  1. Організація перебування в установі
  • Щоденний загальний розпорядок групи визначається відповідно до графіку роботи групи та в індивідуальному порядку відповідно до стану дітей.
  • При влаштуванні дитини до групи денного перебування, адміністрація установи доводить до відома батьків або осіб, які їх замінюють, відомості про тижневий розпорядок групи, час початку і закінчення перебування дитини у групі протягом дня. Ранковий прийом дітей в групу здійснюється строго до 8:00. Батьки повинні забрати його не пізніше 20:00.
  • У разі, якщо протягом часу перебування вдома дитина захворіла, батьки або особи, які їх заміняють, зобов’язані повідомити адміністрацію установи про це невідкладно. В таких випадках термін перебування дитини не продовжується.
  • Організація харчування дітей в установі здійснюється відповідно до методичних рекомендацій «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004р. і наказом МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Харчування дитини проводиться відповідно до режиму роботи реабілітаційної групи денного перебування.
  • Діти, які перебувають в установі понад чотири години, обов’язково забезпечуються харчуванням.

   

  1. Відповідальність за організацію перебування дитини в установі.
   • Адміністрація установи несе відповідальність за забезпечення прав дитини, збереження їх життя і здоров’я протягом усього часу перебування у реабілітаційній групі денного перебування.
   • Якщо дитина перебуває в установі разом з батьками або особами, які їх замінюють (в період адаптації дитини), відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей покладається на адміністрацію та батьків.

   

  1. Вибуття дитини з реабілітаційної групи денного перебування.
   • Вибуття дитини з реабілітаційної групи денного перебування здійснюється:
  • після закінчення курсу реабілітації на підставі висновку ВПМПК установи;
  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, або у разі погіршення перебігу захворювання до стадії декомпенсації, що унеможливлює подальше перебування дитини в установі;
  • в разі грубого порушення батьками або особами, які їх замінюють, правил внутрішнього розпорядку установи, які фіксуються доповідними записками від лікаря-педіатра, старшої медсестри групи чи вихователя;
  • у разі відсутності дитини більше 3 робочих днів без поважних причин.
   • Забороняється безпідставне відрахування дитини із установи.

   

  1. Організаційне та фінансове забезпечення діяльності групи денного перебування.

  6.1 Установа організовує і забезпечує діяльність реабілітаційної групи денного перебування у межах кошторису та штатного розпису установи, затверджених в установленому порядку.                              

  6.2. Умови праці й оплати праці працівників установи, які працюють з дітьми, зарахованими у групу, визначається  відповідно до чинного законодавства, колективного  договору, правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників установи.

  6.3. Додатковими джерелами ресурсів для забезпечення діяльності групи можуть бути майно, кошти, інша допомога, надані установі юридичними та фізичними особами порядку, передбаченому чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про благодійництво і благодійні організації».

   

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯДРУГИЙ ЕТАП АКЦІЇ “ПОДАРУЙ ДИТИНІ ДЕРЕВО”